Site-ul oficial al primăriei comunei Ruginoasa, jud. Neamt
Primaria Comunei Ruginoasa

Statutul Unitații Administrativ Teritoriale

Statutul Unitatilor Administrativ Teritoriale

Codul Administrativ Art. 104. – Statutul unităţii administrativ-teritoriale
(1) Consiliul local, respectiv consiliul judeţean, aprobă statutul unităţii administrativ-teritoriale, prin hotărâre care se poate modifica şi completa, în funcţie de modificările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora. Acesta cuprinde date şi elemente specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge în raport cu alte unităţi similare, precum şi prevederi privitoare la:
   a) reşedinţa şi însemnele specifice ale unităţii administrativteritoriale şi modalităţile de utilizare a acestora, conform prevederilor legale;
   b) autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora, date privind constituirea şi organizarea autorităţilor administraţiei publice locale;
   c) întinderea şi delimitarea teritorială a unităţii administrativteritoriale, localităţile componente, amplasarea acestora, prezentarea grafică şi descriptivă, distanţa dintre localităţile componente, rangul unităţii administrativ-teritoriale, stabilit potrivit prevederilor legislaţiei privind amenajarea teritoriului naţional;
   d) date privind înfiinţarea unităţii administrativ-teritoriale, prima atestare documentară, evoluţia istorică;
   e) criteriile potrivit cărora se poate conferi şi retrage persoanelor fizice române sau străine, calitatea de cetăţean de onoare pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă;
   f) componenţa şi structura populaţiei unităţii administrativteritoriale, defalcate inclusiv pe localităţi componente; aspectele privind numărul populaţiei se actualizează în urma recensământului în vederea respectării dreptului cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba sa maternă în relaţia cu administraţia publică locală şi cu serviciile publice deconcentrate;
   g) căile de comunicaţie existente şi categoria acestora;
   h) date privitoare la principalele instituţii din domeniul educaţiei, cercetării, culturii, sănătăţii, asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea;
   i) principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură;
   j) serviciile publice existente;
   k) informaţii privind bunurile din patrimoniul unităţii administrativteritoriale;
   l) informaţii relevante privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele şi organizaţiile non-guvernamentale care îşi
desfăşoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială;
   m) modul de cooperare sau asociere, după caz, cu persoane juridice de drept public sau de drept privat române sau străine;
   n) procedura privind atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes public local;
   o) modalităţi de consultare a populaţiei unităţii administrativteritoriale pentru probleme de interes local sau judeţean, după caz;
   p) procedura privind acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică al/a comunei, oraşului, municipiului sau judeţului ori cea privind acordarea titlului de cetăţean de onoare.

(2) Statutul unităţii administrativ-teritoriale cuprinde, în mod obligatoriu, elementele locale de identitate de natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii pe baza cărora se pot dezvolta programe, proiecte sau activităţi, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul local.

ACUM PUTEȚI PLĂTI ONLINE


Butonul de PLĂȚI ONLINE este pentru contribuabili. Aceștia pot da click pe buton, se va introduce codul numeric personal sau CUI-ul societății, apoi își vor da acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. După finalizarea acestei etape va deveni accesibilă secțiunea VEZI SUMELE, unde se va putea realiza plata impozitelor, taxelor și amenzilor.

This will close in 20 seconds